ศุกร์์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (คนละ1รายวิชา) , ส่งแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ
เข้าชม 52  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
  
ส่งรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 /2564

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 9.00 น. )
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ
เข้าชม 51  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564