ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุนิสา วางมือ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์