ชื่อ - นามสกุล :นายปฏิภาณ ปาละอุด
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์รายวิชาภาษาไทย